Informacja dla osób niepełnosprawnych

RWD PROSPECT Sp. z o.o. w Tarnowie informuje o wprowadzonych w firmie udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych. Udogodnienia te wynikają z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz. U. 2014 r. poz. 464).

 1. Wprowadzone udogodnienia obejmują osoby z następującymi rodzajami niepełnosprawności: niesłyszące, słabosłyszące, niemówiące, niewidome oraz słabowidzące.
 2. W zależności od rodzaju niepełnosprawności udogodnienia są następujące:
  1. dla osób niesłyszących, słabosłyszących lub niemówiących:
   • obsługa na stanowisku wyposażonym w komputer umożliwiający komunikację z osobą niesłyszącą lub niemówiącą oraz ułatwiający kontakt z osobą słabowidzącą;
   • obsługa osoby niepełnosprawnej z udziałem tłumacza języka migowego.
   Realizacja w/w udogodnienia następuje po uprzednim zgłoszeniu (na adres si@prospect.pl bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego) żądania z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 3 dni robocze..
  2. dla osób niewidomych lub słabowidzących:
   • ogólne warunki umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia tych usług - udostępniane są na papierze (przy użyciu dużej czcionki bądź w alfabecie Braille'a) lub w postaci elektronicznej w formacie tekstowym - w terminie 30 dni od daty złożenia żądania.
  3. dla osób niewidomych lub słabowidzących będących stroną umowy:
   • informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych - udostępniane są na papierze (przy użyciu dużej czcionki bądź w alfabecie Braille'a) lub w postaci elektronicznej w formacie tekstowym;
   • szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych - udostępniony na papierze przy użyciu dużej czcionki lub w postaci elektronicznej w formacie tekstowym.
 3. Jeśli zgłoszenie żądania, o którym mowa w pkt. 2 c) nastąpi:
  1. przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura - firma realizuje to żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury;
  2. po zakończeniu okresu rozliczeniowego, za który już została wystawiona faktura - firma realizuje to żądanie w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.
 4. W przypadku wątpliwości dotyczących rodzaju lub stopnia niepełnosprawności osoby żądającej realizacji udogodnienia - firma (przed realizacją udogodnienia) ma prawo żądać okazania przez tę osobę dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm. )
 5. Firma zapewnia obsługę klienta z niepełnosprawnością ruchową przy wyznaczonym, oznakowanym i przystosowanym do tego celu stanowisku w swojej siedzibie.
 6. Przystosowany punkt obsługi klienta niepełnosprawnego oznaczono w firmie specjalnym znakiem.