Funkcje systemu

 

Do głównych zadań systemu należy:

 1. Wykonywanie pomiarów w punkcie pomiarowym zgodnie z wcześniej ustaloną częstotliwością.
 2. Agregowanie i przetwarzanie pomiarów w bazie danych.
 3. Zmiana częstotliwości wykonywania pomiarów w zależności od osiągniętego poziomu wody (stan ostrzegawczy, stan alarmowy).
 4. Stałe wyliczanie przyrostów poziomu wody (delty).
 5. Sygnał audio-wizualny w stacji bazowej w przypadku:
  • przekroczenia stanu ostrzegawczego każdego punktu pomiarowego;
  • przekroczenia stanu alarmowego każdego punktu pomiarowego;
  • kradzieży lub niezamierzonego zdjęcia każdej stacji pomiarowej;
 6. Każdorazowe wysyłanie meldunku do wskazanej osoby (lub osób) w przypadku, gdy zostanie przekroczony stan ostrzegawczy bądź alarmowy;
 7. Generowanie krótkoterminowych prognoz stanów wody oraz ich przyrostów.
 8. Graficzna prezentacja następujących informacji:
  • fotografia mostu oraz zamocowanej stacji pomiarowej;
  • przekrój geodezyjny koryta rzeki. Przekrój winien nawiązywać do rzędnych państwowych. Na przekroju tym uwidocznione winny być:
   • dwie równoległe podziałki (rzędne): wysokość lustra wody w cm oraz wysokość npm.
   • faktyczny, aktualny poziom lustra wody (napełnienie koryta),
   • zaznaczone stany: ostrzegawczy oraz alarmowy
   • bieżąca, stale aktualizowana informacja liczbowa dotycząca: wysokości lustra wody, przyrostu oraz czasu ostatniego pomiaru
 9. Zestawienie (tabela) zawierająca dziewięć ostatnich pomiarów: wysokość lustra wody oraz przyrostów wraz z czasami ich dokonania;
 10. Pełny wykaz wszystkich stacji (punktów) pomiarowych wraz z ich lokalizacją a także informacją o obsadzeniu lub nieobsadzeniu poszczególnych stacji;
 11. Wykres stanów wody w okresie ostatnich 24 godzin wraz z prognozą;
 12. Wykres przyrostów stanu wody w okresie 24 godzin wraz z prognozą;
 13. Dla każdego z punktów pomiarowych możliwość wywołania powiększenia (ZOOM) tzn. pokazania na ekranie mapy w skali 1:2000 przedstawiającej punkt pomiarowy wraz z jego najbliższym otoczeniem.
 14. Zaprzestawanie pomiarów po zdjęciu stacji z punktu pomiarowego.